Thực hiện công văn số 2090/SGĐT ngày 19/8/2021 của sở Giáo Dục và đào tạo Khánh Hòa về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vạn Ninh đề nghị các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau.