V/v chủ động ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022

V/v chủ động ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022