Tất cả GV-NV các trường trên toàn huyện Vạn Ninh tiếp tục thục hiện tốt Công điện số 08 (có gửi kèm theo).