Kế hoạch số 2854/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.