Kế hoạch lắp đặt phần mềm quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khoá biểu