Công văn số 3107/SGDĐT-GDTrHTX ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa