Thông báo chuẩn bị xét tuyển vòng 2 (viên chức văn phòng)

(Có mẫu báo cáo đính kèm)