Kính gởi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học 

Thực hiện các Quyết định của UBND huyện Vạn Ninh về việc bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo, cụ thể:

1/ Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 V/v tiếp nhận và bổ nhiệm bà Bùi Thị Bích Liên-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Vạn Ninh; thời gian 05 năm, kể từ ngày 05/11/2020;

2/ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hồng-Hiệu trưởng THCS Hoa Lư về công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng THCS Đống Đa; thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/11/2020; 

3/ Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Sỹ Bắc-Phó Hiệu trưởng THCS Hoa Lư giữ chức vụ Hiệu trưởng THCS Hoa Lư, thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/11/2020;    

4/ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Huỳnh-Phó Hiệu trưởng TH Vạn Bình về công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng TH Vạn Hưng 1, thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/10/2020;  

5/ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật-Phó Hiệu trưởng TH Vạn Hưng 3 về công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng TH Vạn Giã 1, thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/10/2020;      

6/ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v điều động và bổ nhiệm bà Phạm Trần Huyền Trang-Phó Hiệu trưởng TH Vạn Thắng 3 về công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng TH Vạn Thắng 2, thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/10/2020;      

7/ Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hoa- Giáo viên-CTCĐ MN Bình Minh về công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng MN Vạn Thắng, thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/10/2020; 

8/ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 V/v giao cho bà Nguyễn Thị Hoài Thu-Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường TH Vạn Lương 2 kể từ ngày 01/9/2020;     

9/ Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng THCS Lương Thế Vinh đối với bà Ngô Thị Ngọc Liêm; thời hạn 05 năm, kể từ ngày 12/8/2020.

Trân trong thông báo./.