Công văn chỉ đạo Bồi dưỡng chính trị hè năm học 2020 - 2021 có file đính kèm: