Công văn triển khai Quyết định ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa"