Kính gửi các đơn vị!

Các đơn vị chỉ đạo và chuyển tài liệu cho tất cả giáo viên nghiên cứu trước Tài liệu hướng dẫn giảng dạy trực tuyến của VNPT để chuẩn bị Phòng GDĐT triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn Online cho tất cả giáo viên vào đầu tuần sau.

Kế hoạch tập huấn sẽ gửi đến các đơn vị sau.

Trân trọng./.